Baglamukhi Aarti

Baglamukhi aarti is done at the end of baglamukhi puja everyday. For more information on Baglamukhi Puja please write us shaktisadhna@yahoo.com or call us on 9540674788.

To Read Baglamukhi Aarti in Hindi Click Here

Baglamukhi Aarti in  English ( Simple)

jaya jayati sukhada, siddhida, sarvartha – sadhaka shankari|
svaha, svadha, siddha, shubha, durganamo sarveshvari ||
jaya srishti-sthiti-karini-sanharini sadhya sukhi|
sharanagato-aham trahi mam , mam trahi mam bagalamukhi||

jaya prakriti-purushatmaka-jagata-karana-karani anandini|
vidya-avidya, sadi-kadi, anadi brahma-svarupini||
aishvarya-atma-bhava-ashtama, anga paramatma sakhi|
sharanagato-aham trahi mam, mam trahi mam bagalamukhi||

jaya pancha-prana-prada-muda, ajnana-brahma-prakashika|
sanjnana-dhriti-ajnana-mati-vijnana-shaktividhayika ||
jaya sapta-vyahriti-rupa, brahma vibhu ti shashi-mukhi |
sharanagato aham trahi mam, mam trahi mam bagalamukhi||

apatti-ambudhi agama amba! anatha ashrayahina maim|
patavara shvasa-prashvasa ksina, sushupta tana-mana dina maim||
shad-ripu-tarangita pancha-visha-nada, pancha-bhaya-bhita dukhi|
sharanagato aham trahi mam, mam trahi mam bagalamukhi||

jaya paramajyotirmaya shubham , jyoti para apara para|
naika, eka, anaja, aja, mana-vak-buddhi-agochara||
pashankusha, pitasana, pitambara, pankajamukhi|
sharanagato aham trahi mam, mam trahi mam bagalamukhi||

bhava-tapa-rati-gati-mati-kumati, karttavya kanana ati ghana|
ajnana-davanala prabala sankata vikala mana anamana||
durbhagya-ghana-hari, pita-pata-vidayuta jaro karuna ami|
sharanagato aham trahi mam, mam trahi mam bagalamukhi||

hiya-papa pita-payodhi mem, prakato janani pitambara!|
tana-mana sakala vyakula vikala, traya-tapa-vayu bhayankara||
antahkarana dasha indriyam, mama deha devi! chaturdashi|
sharanagato aham trahi mam, mam trahi mam bagalamukhi||

daridraya-dagdha-kriya, kutila-shraddha, prajvalita vasana| vasana|
abhimana-granthita-bhaktihara, vikaramaya mama sadhana||
ajnana-dhyana, vichara-chanchala, vritti vaibhava-unmukhi|
sharanagato aham trahi mam, mam trahi mam bagalamukhi||

Baglamukhi Aarti in  English ( IAST)

International Alphabet of Sanskrit Transliteration 

jaya jayati sukhadā, siddhidā, sarvārtha – sādhaka śaṃkarī।
svāhā, svadhā, siddhā, śubhā, durgānamo sarveśvarī ।।
jaya sṛṣṭi-sthiti-kāriṇi-saṃhāriṇi sādhyā sukhī।
śaraṇāgato-ahaṃ trāhi mām , māṃ trāhi mām bagalāmukhī।।

jaya prakṛti-purūṣātmaka-jagata-kāraṇa-karaṇi ānandinī।
vidyā-avidyā, sādi-kādi, anādi brahma-svarūpiṇī।।
aiśvarya-ātmā-bhāva-aṣṭama, aṃga paramātmā sakhī।
śaraṇāgato-ahaṃ trāhi mām, māṃ trāhi mām bagalāmukhī।।

jaya paṃca-prāṇa-pradā-mudā, ajñāna-brahma-prakāśikā।
saṃjñāna-dhṛti-ajñāna-mati-vijñāna-śaktividhāyikā ।।
jaya sapta-vyāhṛti-rūpa, brahma vibhū ti śaśī-mukhī ।
śaraṇāgato ahaṃ trāhi mām, māṃ trāhi mām bagalāmukhī।।

āpatti-ambudhi agama amba! anātha āśrayahīna maiṃ।
patavāra śvāsa-praśvāsa kṣīṇa, suṣupta tana-mana dīna maiṃ।।
ṣaḍ-ripu-taraṃgita paṃca-viṣa-nada, paṃca-bhaya-bhītā dukhī।
śaraṇāgato ahaṃ trāhi mām, māṃ trāhi mām bagalāmukhī।।

jaya paramajyotirmaya śubham , jyoti parā aparā parā।
naikā, ekā, anajā, ajā, mana-vāk-buddhi-agocarā।।
pāśāṃkuśā, pītāsanā, pītāmbarā, paṃkajamukhī।
śaraṇāgato ahaṃ trāhi mām, māṃ trāhi mām bagalāmukhī।।

bhava-tāpa-rati-gati-mati-kumati, karttavya kānana ati ghanā।
ajñāna-dāvānala prabala saṃkaṭa vikala mana anamanā।।
durbhāgya-ghana-hari, pīta-paṭa-vidayuta jharo karūṇā amī।
śaraṇāgato ahaṃ trāhi mām, māṃ trāhi mām bagalāmukhī।।

hiya-pāpa pīta-payodhi meṃ, prakaṭo janani pītāmbarā!।
tana-mana sakala vyākula vikala, traya-tāpa-vāyu bhayaṃkarā।।
antaḥkaraṇa daśa indriyāṃ, mama deha devi! caturdaśī।
śaraṇāgato ahaṃ trāhi mām, māṃ trāhi mām bagalāmukhī।।

dāridraya-dagdha-kriyā, kuṭila-śraddhā, prajvalita vāsanā। vāsanā।
abhimāna-granthita-bhaktihāra, vikāramaya mama sādhanā।।
ajñāna-dhyāna, vicāra-caṃcala, vṛtti vaibhava-unmukhī।
śaraṇāgato ahaṃ trāhi mām, māṃ trāhi mām bagalāmukhī।।